Condicions d’ús

Identificació de la societat

En compliment amb la Llei 34/2002, del 11 de juliol, dels serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, CAUTXU 2000, S.L. informa que és el titular de la present  pàgina web.

D’acord amb les exigències de l’article 10 de la citada llei, CAUTXU 2000, S.L. informa de les següents dades:

El titular d’aquesta pàgina web és CAUTXU 2000, S.L., amb NIF número ESB61339644 i domicili social en C/Besalú nº 5, Pol. Ind. Pla de la Bruguera, 08211-Castellar del Valles, Barcelona, SPAIN, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tomo 29744, folio 1, hoja B159117, inscripción 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte de l’empresa és:

cautxu2000@cautxu2000.com

Riscs i responsabilitat

La visita a aquesta pàgina web està completament sota la seva responsabilitat. CAUTXU 2000, S.L. no pot garantir que aquesta pàgina web no contingui virus, bugs, o errors, que puguin afectar el seu ordinador o aparell electrònic. CAUTXU 2000, S.L.  Tampoc pot garantir-li que la informació d’aquesta pàgina web estigui actualitzada en el moment de la seva visita. CAUTXU 2000, S.L. no és responsable de cap perjudici que pugui ocasionar-se en el marc de la seva visita a aquesta pàgina web.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús de la pàgina web de CAUTXU 2000, S.L. confereix la condició d’usuari, per el que s’accepten, des de la navegació per la pàgina de CAUTXU 2000, S.L. totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de CAUTXU 2000, S.L. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en el ús correcte de la pàgina web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

1. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CAUTXU 2000, S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la pàgina web.

2. L’ús de la informació, serveis, i  dades ofertes per CAUTXU 2000, S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o el ordre públic, o que de qualsevol altra forma puguin suposar lesió als drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

CAUTXU 2000, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços en la seva pàgina web i declara que en cap cas procedirà a examinar o executar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la red. CAUTXU 2000, S.L. tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validés o legalitat de pàgines web foranies a les de la seva propietat a les que s’hi pugui accedir mitjançant enllaços.  

CAUTXU 2000, S.L. declara haver adoptat totes les mides necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva pàgina web, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CAUTXU 2000, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui sofrir l’usuari.

Declinació de responsabilitat

CAUTXU 2000, S.L. declina qualsevol responsabilitat pels materials que es troben en aquesta pàgina web, que puguin ser inapropiats segons la legislació de tercers països. Està prohibit l’accés a aquests materials des de països o zones on els seus continguts siguin il•legals o perseguits.

Als qui accedeixin a aquesta pàgina web des de altres països o territoris, ho fan sota la seva pròpia iniciativa i seran responsables de l’estricte compliment de les Lleis Locals i/o Internacionals que resultin aplicables. CAUTXU 2000, S.L. no acceptarà cap responsabilitat per l’accés de tercers a qualsevol apartat o contingut d’aquesta pàgina web, com a conseqüència d’enllaços a la mateixa. CAUTXU 2000, S.L. exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la utilització torçada que els usuaris puguin realitzar dels continguts d’aquesta pàgina web.

En cap cas CAUTXU 2000, S.L., els seus proveïdors, distribuïdors o demés tercers seran responsables per danys de qualsevol tipus, (incloent, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu els danys resultant de pèrdues de benefici, pèrdues de dades, o interrupció de negoci) que resultin de l’ús, impossibilitat de l’ús o qualsevol dels resultats de l’ús d’aquesta pàgina.

La informació adjunta pot contenir errors de funcionament, errors, problemes o d’altres limitacions. CAUTXU 2000, S.L. no assumeix cap defecte o responsabilitat dels errors o d’omissions de contingut.

CAUTXU 2000, S.L. posarà tots els medis al seu abast i la major diligència deguda, per a prevenir i evitar la presència de virus en els continguts, la presència d’altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, o en els documents electrònics, digitals i fitxers emmagatzemats en un sistema informàtic.  CAUTXU 2000, S.L. exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se a la presència de virus, o la de d’altres elements lesius en els continguts.

Modificacions

CAUTXU 2000, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut de la seva pàgina web. Tant en allò que fa referència als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Dites modificacions es podran realitzar, a través de la seva pàgina web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres posteriors.

Propietat intel·lectual e industrial

Els drets de propietat intel·lectual e industrial derivats de tots els texts, imatges, així com dels medis i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines web pertanyen, per sí o com a cessionària, a CAUTXU 2000, S.L. seran conseqüentment, obres protegides com a propietat intel·lectual pel ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de CAUTXU 2000. S.L.. No obstant això, vostè pot imprimir les pàgines senceres en suport paper per al seu ús personal, a títol estrictament privat.

Drets de marques

Totes les marques comercials i logotips que apareixen en la pàgina web són propietat de CAUTXU 2000, S.L. o de tercers que ens han autoritzat a incloure i utilitzar dites marques. Queda prohibit el seu ús sense prèvia autorització expressa del corresponent titular. La infracció d’aquests drets es perseguirà civil i, en el seu cas, penalment, d’acord amb les Lleis i Tractats Nacionals e Internacionals aplicables.

La protecció dels drets també cobreix als drets de Propietat Industrial e Intel•lectual dels qui sigui titular CAUTXU 2000, S.L., tals com noms comercials, logotips ó tots aquells susceptibles d’utilització industrial o comercial.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

CAUTXU 2000, S.L. es reserva tanmateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o pel incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el presentador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes d’arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes de jurisdicció i competència al respecte. Tot litigi amb un usuari de la pàgina web es realitzarà en els tribunals espanyols competents.